Privatumo Politika

PRIVATUMO POLITIKA (VARTOTOJŲ TAISYKLĖS)

1. Privatumo politikos taikymas
1.1. Ši privatumo politika apibrėžia sąlygas, kurios taikomos visiems interneto svetainės
www.erbi.lt ir www.mixpaletes.eu (toliau – Interneto svetainė) lankytojams.
1.2. Laikoma, kad Lankytojas susipažįsta su šia Privatumo politika, kai jis apsilanko Interneto
svetainėje.
1.3. Pirmą kartą apsilankęs Interneto svetainėje Lankytojas privalo išreikšti savo nuomonę dėl
Interneto svetainės administracijos galimybių rinkti, kaupti ir naudoti Lankytojo asmens duomenis
(išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą).
1.4. Lankytojo, nesutikimas neriboja Lankytojo galimybių naudotis Interneto svetainės paslaugomis,
teikiant kurias nėra naudojami asmens duomenys.
1.5. Lankytojas pateikia savo asmens duomenys sukurdamas asmeninę Paskyrą.
2. Renkama informacija
Teikdami paslaugas, mes UAB „RETIDUS“ įmonės kodas – 303416925, įmonės adresas:
Islandijos pl. 95-57 , Kaunas LT-49176 , telefonas +370 613 75996 ; e.paštas [email protected];
2.1. (toliau – Paslaugų teikėjas) renkame tokius asmens duomenis:
2.1.1. Elektroninio pašto adresą;
2.1.2. Vardą, pavardę;
2.1.3. Gyvenamosios vietos adresą;
2.1.4. Gimimo datą;
2.1.5. Kontaktinį telefono numerį;
2.1.6. Informaciją apie Jūsų kompiuterį;
2.1.7. Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi Interneto svetaine;
2.1.8. Jūsų IP adresą;
2.1.9. Prisijungimo prie Interneto svetainės laiką ir datą;
2.1.10.Kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto
svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami
2.2. Nurodyti asmens duomenys, išskyrus gimimo datą , gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros
tikslais.
3. Slapukų naudojimas
3.1. Slapukas tai – informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę ir, kuri yra saugoma
naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo
atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
3.2. Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ar
kitus panašaus pobūdžio įrankius.
3.3. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal
slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose.
3.4. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie
Interneto svetainės naudojimą kūrimui.
3.5. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas.
3.6. Slapukai taip pat yra naudojami tam, kad atpažinti Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės
lankytoją.
3.7. Prisijungdami prie Mūsų Interneto svetainės, turite nurodyti „sutinkate“ ar „nesutinkate“ su
slapukų naudojimu.
3.8. Jūs galite atmesti slapukus. Atkreipkite dėmesį, kad slapukų atmetimas gali turėti neigiamą
poveikį Interneto svetainės naudojimui ir teikiamų paslaugų prieinamumui.
3.9. Tuo atveju, jeigu sutikote su slapukų naudojimu, o vėliau Jūsų nuomonė pasikeis ir norėsite savo
sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e.pašto adresu [email protected];

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas
4.1. Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir
naudojimo, šiuos duomenis galime naudoti be atskiro Jūsų sutikimo tik savo paties panašių
paslaugų rinkodarai.
4.2. Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems
tikslams.
4.3. Duomenys bus naudojami tam, kad:
4.3.1. Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
4.3.2. Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;
4.3.3. Išrašyti ir išsiųsti Jums prekes ir finansinius dokumentus;
4.3.4. Administruoti įsiskolinimus;
4.3.5. Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis
susijusią informaciją.
5. Jūsų asmens duomenų saugumas
5.1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
5.2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones,
kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenų tvarkymas
7. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenys nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
8. Duomenys, kurie nėra renkami
8.1. Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais,
religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu
gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
9. Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavimas iš trečiųjų asmenų, esančių Lietuvos
Respublikoje
9.1. Ta apimtimi kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų
asmeninę informaciją: mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams.
9.2. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
9.2.1. Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos
pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;
9.2.2. Tai privalome pataryti remiantis įstatymų nuostatomis;
9.2.3. Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
9.3. Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie
šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be
Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.
9.4. Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 8.1., 8.2. punktuose ir duomenys, kurie yra
viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.
9.5. Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra
viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip
iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.
10. Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse
10.1. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose
Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir
duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
11. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas
11.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba iki Jūsų
Paskyros ištrynimo (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).Duomenų reikalingumas
nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami
ir tvarkomi.
11.2. Kai ištrinsite savo Paskyrą, mes ištrinsime ir Jūsų pateiktą informaciją. Šios informacijos vėliau
negalėsite atkurti.
11.3. Jei nenorite ištrinti savo paskyros, tačiau norite laikinai nebenaudoti Interneto svetainės, galite
savo Paskyrą išaktyvinti.
11.4. Savo Paskyrą bet kuriuo metu galite ištrinti apsilankydami Interneto svetainėje.
11.5. Privatumo politikos 2.1. punkte nurodyti duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio
apsilankymo Interneto svetainėje dienos.
11.6. Suėjus 11.1. punkte nurodytam terminui arba kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų
tvarkymo tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros
tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti
perduoti valstybiniams archyvams.
11.7. Paskyroje, kuri buvo išjungta dėl sąlygų pažeidimo, sukauptus duomenis saugome mažiausiai
metus, tam, kad užkirstume kelią pakartotiniam piktnaudžiavimui ar kitiems sąlygų pažeidimams.
11.8. Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau
ne ilgiau kaip dešimt metų.
12. Jūsų teisės
12.1. Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti.
Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e.pašto adresu [email protected].
Atkreiptinas dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
12.2. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami
mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl
pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
12.3. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti
informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją,
prašome susisiekti su mumis e.pašto adresu [email protected] .Į tokius prašymus mes atsakome teisės
aktų nustatyta tvarka ir terminais stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau,
bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
12.4. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip
pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.
12.5. Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo
asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo
kopijos.
13. Atsakomybė
13.1. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos
veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje
atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis.
13.2. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims.
13.3. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie
Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte
Jūs.
13.4. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu,
telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.
13.5. Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
14. Privatumo politikos pakeitimai
14.1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista
Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
14.2. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje
svetainėje.

4. Jūsų asmens duomenų naudojimas
4.1. Teikdami paslaugas, gavę iš Jūsų sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir
naudojimo, šiuos duomenis galime naudoti be atskiro Jūsų sutikimo tik savo paties panašių
paslaugų rinkodarai.
4.2. Mūsų renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems
tikslams.
4.3. Duomenys bus naudojami tam, kad:
4.3.1. Suteikti Jums galimybę naudotis mūsų Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
4.3.2. Sudaryti su Jumis sutartį ir ją vykdyti;
4.3.3. Išrašyti ir išsiųsti Jums prekes ir finansinius dokumentus;
4.3.4. Administruoti įsiskolinimus;
4.3.5. Siųsti Jums pranešimus, korespondenciją, naujienas ir kitą su mūsų teikiamomis paslaugomis
susijusią informaciją.
5. Jūsų asmens duomenų saugumas
5.1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
5.2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones,
kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenų tvarkymas
7. Jaunesnio negu 16 metų asmens duomenys nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
8. Duomenys, kurie nėra renkami
8.1. Esant bet kokioms sąlygoms, duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais,
religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu
gyvenimu – nėra renkami, kaupiami arba naudojami.
9. Asmens duomenų teikimas ir duomenų gavimas iš trečiųjų asmenų, esančių Lietuvos
Respublikoje
9.1. Ta apimtimi kiek tai yra būtina tam, kad suteiktume Jums paslaugas, mes galime atskleisti Jūsų
asmeninę informaciją: mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams.
9.2. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus kai:
9.2.1. Būtina užkirsti kelią sukčiavimui, neteisėtam mūsų Produktų naudojimui, mūsų sąlygų ir politikos
pažeidimams ar kitai žalingai ar neteisėtai veiklai bei juos nustatyti ir su jais kovoti;
9.2.2. Tai privalome pataryti remiantis įstatymų nuostatomis;
9.2.3. Siekiame apginti savo teises ir teisėtus interesus.
9.3. Tuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys bus gauti iš trečiųjų asmenų, mes informuosime Jus apie
šių duomenų gavimą. Šie asmens duomenys, išskyrus duomenis, kurie yra viešai paskelbti, be
Jūsų sutikimo nebus tvarkomi.
9.4. Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus nurodytus 8.1., 8.2. punktuose ir duomenys, kurie yra
viešai paskelbti, gali būti perduoti tretiesiems asmenims, tik esant Jūsų sutikimui.
9.5. Apie ketinimą perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus duomenis, kurie yra
viešai paskelbti arba perduodami įstatymų nustatyta tvarka, Jūs busite informuoti ne vėliau kaip
iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą.
10. Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, esantiems užsienio valstybėse
10.1. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose
Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir
duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.
11. Asmens duomenų saugojimas ir sunaikinimas
11.1. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba iki Jūsų
Paskyros ištrynimo (priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau).Duomenų reikalingumas
nustatomas kiekvienu atskiru atveju ir priklauso nuo duomenų pobūdžio, nuo to, kodėl jie renkami
ir tvarkomi.
11.2. Kai ištrinsite savo Paskyrą, mes ištrinsime ir Jūsų pateiktą informaciją. Šios informacijos vėliau
negalėsite atkurti.
11.3. Jei nenorite ištrinti savo paskyros, tačiau norite laikinai nebenaudoti Interneto svetainės, galite
savo Paskyrą išaktyvinti.
11.4. Savo Paskyrą bet kuriuo metu galite ištrinti apsilankydami Interneto svetainėje.
11.5. Privatumo politikos 2.1. punkte nurodyti duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio
apsilankymo Interneto svetainėje dienos.
11.6. Suėjus 11.1. punkte nurodytam terminui arba kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų
tvarkymo tikslams, arba Jūs panaikinsite sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis rinkodaros
tikslais, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti
perduoti valstybiniams archyvams.
11.7. Paskyroje, kuri buvo išjungta dėl sąlygų pažeidimo, sukauptus duomenis saugome mažiausiai
metus, tam, kad užkirstume kelią pakartotiniam piktnaudžiavimui ar kitiems sąlygų pažeidimams.
11.8. Duomenys, reikalingi administruojant įsiskolinimus, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau
ne ilgiau kaip dešimt metų.
12. Jūsų teisės
12.1. Davę sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu jį atšaukti.
Norėdami savo sutikimą atšaukti, prašome informuoti mus e.pašto adresu [email protected].
Atkreiptinas dėmesys, kad Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
12.2. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti naujienas ir informaciją iš Mūsų, pranešdami
mums elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl
pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų.
12.3. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų surinktais duomenimis apie Jus. Taip pat turite teisę gauti
informaciją apie tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi. Norėdami gauti šią informaciją,
prašome susisiekti su mumis e.pašto adresu [email protected] .Į tokius prašymus mes atsakome teisės
aktų nustatyta tvarka ir terminais stengdamiesi pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau,
bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
12.4. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Taip
pat galite reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios Privatumo politikos sąlygų.
12.5. Gavus Jūsų prašymą atlikti tam tikrus veiksmus, jeigu mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo
asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo
kopijos.
13. Atsakomybė
13.1. Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos
veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje
atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis.
13.2. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims.
13.3. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie
Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte
Jūs.
13.4. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu,
telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.
13.5. Jūs esate atsakingas, už pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.
14. Privatumo politikos pakeitimai
14.1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista
Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje.
14.2. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama Internetinėje
svetainėje.